Khóa tập huấn ngắn hạn Truyền Thông Chín—Mảng Giới và Phát triển

Góc nhìn mới về truyền thông trong lĩnh vực phát triển, trong đó sự tham gia của cộng đồng được nhìn nhận như là kết quả cần hướng tới chứ không chỉ là phương tiện để đạt được kết quả.

Mảng giới và Phát triển

Góc nhìn mới về truyền thông trong lĩnh vực phát triển, trong đó sự tham gia của cộng đồng được nhìn nhận như là kết quả cần hướng tới chứ không chỉ là phương tiện để đạt được kết quả.

Tìm hiểu thêm

Những người đồng hành

Làm nên Truyền Thông Chín không chỉ có hai thành viên sáng lập
mà còn có sự góp sức và hỗ trợ hết mình của các chuyên gia và đội ngũ cộng tác viên

HOÀNG GIANG SƠN

Thành viên sáng lập

TRẦN AN BÌNH

Thành viên sáng lập

NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM

Tư vấn thiết kế chương trình

Xem thêm

Về dự án Truyền Thông Chín

Bằng việc giới thiệu phổ của phương thức Truyền thông và hướng đến Truyền thông “Phối hợp” (Participatory Communications), Truyền Thông Chín kỳ vọng đưa “truyền thông phát triển” đạt hiệu quả ở đúng vai trò của nó: là cầu nối “thấu hiểu” giữa các cộng đồng, trong đó, sự tham gia được nhìn nhận như là kết quả cần hướng tới chứ không chỉ là phương tiện để đạt được kết quả.

Tìm hiểu thêm